تفلیس
شروع قیمت از:
18.990.000 تومان
تاریخ اعتبار:
از 30 تیر تا 29 مرداد
آسمان
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: ECONOMY
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
18,990,000 تومان
یک تخته
22,890,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
21,330,000 تومان
یک تخته
26,530,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
دو تخته (هر نفر)
21,980,000 تومان
یک تخته
27,830,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: ECONOMY
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD ROOM
دو تخته (هر نفر)
25,230,000 تومان
یک تخته
34,330,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: ECONOMY
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
26,200,000 تومان
یک تخته
36,280,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
27,200,000 تومان
یک تخته
38,230,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Family Deluxe
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
27,500,000 تومان
یک تخته
38,330,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
27,860,000 تومان
یک تخته
39,530,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
34,980,000 تومان
یک تخته
53,830,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
شهر: تفلیس
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard Room
شهر: باتومی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
40,830,000 تومان
یک تخته
59,680,000 تومان
کودک با تخت
---
کودک بدون تخت
---
توضیحات

30 تیر طبق پکیج 
6/7 مرداد +1.000.000 تومان 
8/11/13/14/15/18 مرداد +1.000.000 تومان 
20/21/22/25/28/29 مرداد +1.000.000 تومان 

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید