تور آنتالیا پرواز مستقیم (6 خرداد )

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
توضیحات : NET PKG
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,420,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,050,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,970,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,740,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,920,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,270,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,690,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,340,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,760,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,420,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,010,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,360,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,900,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,010,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,780,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,780,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,550,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,320,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,360,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,040,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,050,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
153,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,230,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
133,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
186,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,280,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
182,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
306,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
102,710,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
  • اسکن صفحه اول پاسپورت
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز مستقیم تلویند ویژه 6 خرداد 
6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb