دبی
شروع قیمت از:
26.500.000 تومان
تاریخ اعتبار:
از 27 اسفند تا 12 فروردین
ایران ایر تور
شهر: دبی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
13,750,000 تومان
یک تخته
169,950,000 تومان
کودک با تخت
125,000,000 تومان
کودک بدون تخت
92,500,000 تومان
شهر: دبی
سرویس: BB
نوع اتاق: sky room
دو تخته (هر نفر)
20,500,000 تومان
یک تخته
329,950,000 تومان
کودک با تخت
170,000,000 تومان
کودک بدون تخت
92,500,000 تومان
شهر: دبی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
132,500,000 تومان
یک تخته
154,950,000 تومان
کودک با تخت
115,000,000 تومان
کودک بدون تخت
92,500,000 تومان
شهر: دبی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
145,000,000 تومان
یک تخته
184,950,000 تومان
کودک با تخت
140,000,000 تومان
کودک بدون تخت
92,500,000 تومان
شهر: دبی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
157,500,000 تومان
یک تخته
224,950,000 تومان
کودک با تخت
150,000,000 تومان
کودک بدون تخت
92,500,000 تومان
شهر: دبی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
165,000,000 تومان
یک تخته
234,950,000 تومان
کودک با تخت
155,000,000 تومان
کودک بدون تخت
92,500,000 تومان
شهر: دبی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
175,000,000 تومان
یک تخته
244,950,000 تومان
کودک با تخت
160,000,000 تومان
کودک بدون تخت
92,500,000 تومان
شهر: دبی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
192,500,000 تومان
یک تخته
294,950,000 تومان
کودک با تخت
185,000,000 تومان
کودک بدون تخت
92,500,000 تومان
شهر: دبی
سرویس: BB
نوع اتاق: STANDARD
دو تخته (هر نفر)
200,000,000 تومان
یک تخته
324,950,000 تومان
کودک با تخت
150,000,000 تومان
کودک بدون تخت
92,500,000 تومان
شهر: دبی
سرویس: BB
نوع اتاق: standard room
دو تخته (هر نفر)
205,000,000 تومان
یک تخته
324,950,000 تومان
کودک با تخت
195,000,000 تومان
کودک بدون تخت
92,500,000 تومان
شهر: دبی
سرویس: BB
نوع اتاق: Standard room
دو تخته (هر نفر)
240,000,000 تومان
یک تخته
384,950,000 تومان
کودک با تخت
230,000,000 تومان
کودک بدون تخت
92,500,000 تومان
توضیحات

تاریخ افزایش نرخ پکیچ ها :
27 اسفند -1.000.000 تومان 
28 اسفند +2.000.000 تومان 
29 اسفند +2.000.000 تومان 
2 فروردین +5.000.000تومان 
3 فروردین +7.000.000 تومان 
4 فروردین +2.000.000 تومان 
5 فروردین +2.000.000 تومان 
6 فروردین +4.000.000 تومان 
10 فروردین  طبق پکیچ 
11 فروردین -2.000.000 توماتن 
12 فروردین -3.000.000 تومان 

نظر، تجربه و سوال خود را با ما در میان بگذارید