برقراری پرواز های ترکیش از مشهد

1399/10/21
برقراری مجدد پروازهای هواپیمایی ترکیش در مسیر استانبول- مشهد و مشهد- استانبول از تاریخ 23 ژانویه با 2 پرواز هفتگی انجام خواهد شد