ونیز کوچک

در بلوار باکو شهر کوچکی است که در سال 1960 ساخته شده است. ونیز کوچک دارای دو جزیره بزرگ و چند جزیره کوچک می باشد که با پل های سنگی تزیین شده است
6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb