قبوستان

موزه فضای باز تاریخی در 60 کیلومتری باکو واقع شده است. این اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو بخاطر کیفیت و تراکم نقش برجسته های سنگی دارای ارزش جهانی بسیار است. بیش از 6000 نقاشی روی 1000 سنگ و بیش از 100000 عتیقه جات در این مکان یافت می شود.