جنگل ساخته شده از سنگ

یک پدیده منحصر به فرد طبیعی، واقع در 18 کیلومتری غرب وارنا، بازدید از این جنگل فقط در تابستان امکان پذیر است. دارای پدیده های شگفت انگیز از بقایای ما قبل تاریخ و ستونهای سنگی 5 الی 6 متری است که بینندگان را مات و مبهوت می کند.
6LeR60ceAAAAAASIqUfegc5OS1-9h1Z1wJkbEIJb