02186027308

تور کشتی دزدان دریایی

این تور به مدت 4 ساعت بوده و شما سوار بر کشتی دزدان دریایی و پوشیدن لباسهای آنها خود را در سالهای گذشته ایی که دزدان سلطان دریاها بودند حس می کنید.